Saltar al contenido principal

39930 — Operador de màquines d'oficina de reproducció de documents i plànols

    Maneja màquines d'oficina que reprodueixen documents i plànols, com ara fotocopiadores, reproductores, màquines òfset, multicopistes o altres de similars, o bé imprimeixen, en formularis i sobres, adreces o altres anotacions anàlogues amb l'ajut de plaques.

    Pot ser designat d'acord amb la màquina que manegi o el pocediment que utilitzi.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.