Saltar al contingut principal

Duu a terme l'ordenació, la direcció i el control de l'execució material de les obres i les instal·lacions i l'organització de les feines d'acord amb el projecte, les normes i les regles de construcció correcta i segons les instruccions de l'arquitecte superior; la inspecció dels materials que cal emprar, les dosificacions i les mescles, amb exigència de les comprovacions , les anàlisis i els documents d'idoneïtat per a l'acceptació corresponent; el control de les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars de la construcció i els sistemes de protecció i seguretat laborals; l'ordenació de l'elaboració i la posada en obra de cadascuna de les unitats; l'amidament de les unitats d'obra executades i la formació de les relacions valorades, i també la signatura, de conformitat amb l'arquitecte superior i conjuntament amb ell, de les actes i els certificats sobre el replantejament, l'inici, el desenvolupament i l'acabament de les obres, l'execució de delimitacions, amidaments i peritatges de terrenys, solars i edificis; informes sobre l'estat físic i la utilització de tota mena de finques; intervencions pericials; l'assessorament tècnic i el control de qualitat en la fabricació de materials, elements i peces per a la construcció i l'estudi de racionalització, planificació i programació d'obres.

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
2640 Arquitectes tècnics 2