Skip to main content

199 — Altres professionals, tècnics i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme activitats professionals i tècniques no incloses en altres grups primaris d'aquest subgrup. Assessoren tècnicament i jurídicament sobre patents i marques amb relació a la sol·licitud i la concessió corresponents; elaboren, analitzen i apliquen els principis de l'economia domèstica; analitzen les sol·licituds de contractes d'assegurances i determinen el valor de les primes, la cobertura màxima i altres condicions que hi hagin de figurar; obtenen i negocien contractes d'artistes d'espectacles, i prediuen el futur.