Skip to main content

Duu a terme feines pròpies de la reproducció i el conreu d'arbres, arbusts, flors i altres plantes i de la producció de bulbs i llavors destinats a la venda. Acompleix tasques similars a les de l'hortolà (627.20), però és especialista en la multiplicació d'arbres, arbusts, flors i altres plantes i en la producció dels bulbs i les llavors corresponents; a partir d'esqueixos o per mitjà d'empelts o capficades reprodueix arbres i plantes i n'estimula el creixement mitjançant la utilització d'hormones; poda i retalla arbres i arbusts i col·loca aspres en les plantes joves.

Pot sembrar gespa, fer trasplantaments i especialitzar-se en una tasca determinada, i pot ser designat en conseqüència. Manipula les llavors i les plantes per a la venda.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.