Saltar al contingut principal

727 — Trefiladors i estiradors de metalls

    Les persones compreses en aquest grup primari trefilen i estiren els metalls a través de fileres per fabricar fils, tubs i productes anàlegs.

    Fabriquen fils de metall, bé a mà en un banc d'estiratge, bé utilitzant una màquina trefiladora; ajusten i manegen una màquina per obtenir mitjançant l'estiratge tubs de metall sense soldadura; regulen i fan funcionar una premsa hidràulica per obtenir, per extrusió, barretes, barres i tubs sense soldadura, i acompleixen altres tasques afins.