Skip to main content

835 — Polidors de metalls i esmolets

    Les persones compreses en aquest grup primari suavitzen i brunyeixen les superfícies de metall i esmolen eines. Manegen màquines fixes o portàtils per suavitzar o brunyir metalls; esmolen eines, instruments o altres objectes tallants amb una mola; reparen i esmolen serres; esmolen les dents metàl·liques dels cilindres de les cardes i acompleixen altres feines afins.

    L'ajustador operador de rectificadores es classifica en la rúbrica 833.70 i el rectificador de metalls, en la rúbrica 834.65.