Skip to main content

9026 — Instruments i aparells per a la mesura o control del cabal, nivell, pressió o altres característiques variables dels líquids o dels gasos (com ara cabalímetres, indicadors de nivell, manòmetres o comptadors de calor), excepte els instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032

    Short tag proposal

    Instruments per a mesura dels líquids o dels gasos