Saltar al contenido principal

28 — Productes químics inorgànics, compostos inorgànics o orgànics dels metalls preciosos, dels elements radioactius, dels metalls de terres rares o d'isòtops

  Descendentes
  Código Descripción
  2801 Fluor, clor, brom i iode
  2802 Sofre sublimat o precipitat, i sofre col·loïdal
  2803 Carboni, negre de fum i altres formes de carboni, ncaa
  2804 Hidrogen, gasos nobles i altres elements no metàl·lics
  2805 Metalls alcalins o alcalinoterris, metalls de terres rares, escandi i itri -fins i tot mesclats o aliats entre si-, i mercuri
  2806 Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric) i àcid clorosulfúric
  2807 Àcid sulfúric i òleum
  2808 Àcid nítric i àcids sulfonítrics
  2809 Pentaòxid de difòsfor; àcid fosfòric; àcids polifosfòrics de constitució química definida o no
  2810 Òxids de bor i àcids bòrics
  2811 Altres àcids inorgànics i altres compostos oxigenats inorgànics dels elements no metàl·lics
  2812 Halurs i oxihalurs dels elements no metàl·lics
  2813 Sulfurs dels elements no metàl·lics i trisulfur de fòsfor comercial
  2814 Amoníac anhidre o en dissolució aquosa
  2815 Hidròxid de sodi (sosa càustica), hidròxid de potassi (potassa càustica) i peròxids de sodi o de potassi
  2816 Hidròxid i peròxid de magnesi, i òxids, hidròxids i peròxids d'estronci o bari
  2817 Òxid de zinc i peròxid de zinc
  2818 Corindó artificial, encara que no sigui químicament definit, òxid d'alumini i hidròxid d'alumini
  2819 Òxids i hidròxids de crom
  2820 Òxids de manganès
  2821 Òxids i hidròxids de ferro i terres colorants amb un contingut de ferro combinat, expressat en Fe2O3, superior o igual al 70% en pes
  2822 Òxids i hidròxids de cobalt i òxids de cobalt comercials
  2823 Òxids de titani
  2824 Òxid de plom, mini i mini ataronjat
  2825 Hidrazina i hidroxilamina amb les sals inorgàniques, les altres bases inorgàniques, els altres òxids, hidròxids i peròxids de metalls
  2826 Fluorurs i fluosilicats, fluoroaluminats i altres sals complexes de fluor
  2827 Clorurs, oxiclorurs i hidroxiclorurs; bromurs i oxibromurs, i iodurs i oxiiodurs
  2828 Hipoclorits, hipoclorit de calci comercial, clorits i hipobromits
  2829 Clorats i perclorats, bromats i perbromats, i iodats i periodats
  2830 Sulfurs; polisulfurs de constitució química definida o no
  2831 Ditionits i sulfoxilats
  2832 Sulfits i tiosulfats
  2833 Sulfats, alums i peroxosulfats (persulfats)
  2834 Nitrits i nitrats
  2835 Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit), fosfat i polifosfat de constitució química definida o no
  2836 Carbonats, peroxocarbonats (percarbonats) i carbonat d'amoni comercial que contingui carbamat d'amoni
  2837 Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos
  2839 Silicats i silicats comercials dels metalls alcalins
  2840 Borats i peroxoborats (perborats)
  2841 Sals dels àcids oxometàl·lics o peroxometàl·lics
  2842 Altres sals dels àcids o peroxoàcids inorgànics (fins i tot els aluminosilicats de constitució química definida o no), excepte azidurs (azides)
  2843 Metalls preciosos en estat col·loïdal, compostos inorgànics o orgànics de metalls preciosos (encara que no siguin de constitució química definida) i amalgames de metalls preciosos
  2844 Elements químics radioactius i isòtops radioactius (inclosos els elements químics i isòtops fissionables o fèrtils) amb els compostos, i mescles i residus que continguin aquests productes
  2845 Isòtops, excepte de la partida 2844; els seus compostos inorgànics o orgànics (encara que no siguin de constitució química definida)
  2846 Compostos inorgànics o orgànics dels metalls de terres rares, itri, i escandi o mescles d'aquests metalls
  2847 Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) -fins i tot solidificat amb urea-
  2848 Fosfurs (encara que no siguin de constitució química definida) amb exclusió dels ferrofòsfors
  2849 Carburs (encara que no siguin de constitució química definida)
  2850 Hidrurs, nitrurs, azidurs (azides), silicurs i borurs de constitució química definida o no, excepte els compostos que constitueixen també carburs de la partida 2849
  2852 Compostos orgànics o inorgànics, de mercuri, de constitució química definida o no, excepte les amalgames
  2853 Altres compostos inorgànics (inclosa l'aigua destil·lada, de conductibilitat o del mateix grau de puresa), aire líquid (encara que s'hagin eliminat els gasos nobles), aire comprimit i amalgames, excepte les de metalls preciosos