Saltar al contenido principal

29 — Productes químics orgànics

  Descendentes
  Código Descripción
  2901 Hidrocarburs acíclics
  2902 Hidrocarburs cíclics
  2903 Derivats halogenats dels hidrocarburs
  2904 Derivats sulfonats, nitrats o nitrosats dels hidrocarburs -fins i tot halogenats-
  2905 Alcohols acíclics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2906 Alcohols cíclics amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2907 Fenols; fenols-alcohols
  2908 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats, dels fenols o dels fenols-alcohols
  2909 Èter, èter-alcohols, èters-fenols, èters-alcohols-fenols, peròxids d'alcohols, peròxids d'èters, peròxids de cetones (encara que no siguin de constitució química definida) amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2910 Epòxids, epoxialcohols, epoxifenols i epoxièters, amb tres àtoms en el cicle amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2911 Acetals i semiacetals -fins i tot amb altres funcions oxigenades- amb els derivats halogenats sulfonats, nitrats o nitrosats
  2912 Aldehids -fins i tot amb altres funcions oxigenades- polímers cíclics dels aldehids; paraformaldehid
  2913 Derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats dels productes de la partida 2912
  2914 Cetones i quinones -fins i tot amb altres funcions oxigenades- amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2915 Àcids monocarboxílics, acíclics saturats amb els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2916 Àcids monocarboxílics acíclics no saturats i àcids monocarboxílics cíclics, els seus anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2917 Àcids policarboxílics, els seus anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2918 Àcids carboxílics amb funcions oxigenades addicionals amb els anhídrids, halurs, peròxids i peroxoàcids; els seus derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2919 Èsters fosfòrics amb les sals, inclosos els lactofosfats, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2920 Èsters dels altres àcids inorgànics (amb exclusió dels èsters d'halurs d'hidrogen) amb les sals, amb els derivats halogenats, sulfonats, nitrats o nitrosats
  2921 Compostos amb funció amina
  2922 Compostos aminats amb funcions oxigenades
  2923 Sals i hidròxids d'amoni quaternari; lecitines i altres fosfoaminolípids de constitució química definida o no
  2924 Compostos amb funció carboxiamida i compostos amb funció amina de l'àcid carbònic
  2925 Compostos amb funció carboxiimida (inclosa la sacarina amb les sals) o amb funció imina
  2926 Compostos amb funció nitril
  2927 Compostos diazoics, azoics o azoxi
  2928 Derivats orgànics de la hidrazina o hidroxilamina
  2929 Compostos amb altres funcions nitrogenades
  2930 Tiocompostos orgànics
  2931 Altres compostos orgànics i inorgànics
  2932 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) d'oxigen exclusivament
  2933 Compostos heterocíclics amb heteroàtom(s) de nitrogen exclusivament
  2934 Àcids nucleics amb les sals de constitució química definida o no; altres compostos heterocíclics
  2935 Sulfonamides
  2936 Provitamines i vitamines naturals o reproduïdes per síntesis (inclosos els concentrats naturals) amb els derivats utilitzats principalment com a vitamines, mesclats o no entre si o en dissolucions de qualsevol classe
  2937 Hormones, prostaglandines, tromboxans i leucotriens, naturals o reproduïts per síntesi; els seus derivats i anàlegs estructurals, fins i tot els polipèptits de cadena modificada, utilitzats principalment com a hormones
  2938 Heteròsids naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
  2939 Alcaloides vegetals naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
  2940 Sucres químicament purs (excepte sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa i fructosa (levulosa)); èters, acetals i èsters dels sucres amb les sals, excepte productes de les partides 2937, 2938 i 2939
  2941 Antibiòtics
  2942 Altres compostos orgànics
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  29 Productes químics orgànics
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  29 Productes químics orgànics