Saltar al contenido principal

32 — Extractes adobadors o tintoris, tanins amb els derivats, pigments i altres matèries colorants, pintures, vernissos, màstics i tintes

  Descendentes
  Código Descripción
  3201 Extractes adobadors d'origen vegetal, tanins amb les sals, èters, èsters i altres derivats
  3202 Productes adobadors orgànics sintètics, productes adobadors inorgànics, preparats adobadors -fins i tot amb productes adobadors naturals- i preparats enzimàtics per al preadobament
  3203 Matèries colorants d'origen vegetal o animal (inclosos els extractes tintoris, excepte els negres d'origen animal) de constitució química definida o no; preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de matèries colorants d'origen vegetal o animal
  3204 Matèries colorants orgàniques sintètiques encara que siguin de constitució química definida, preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de matèries colorants orgàniques sintètiques i productes orgànics sintètics utilitzats per a l'avivatge fluorescent o com a luminòfors, encara que siguin de constitució química definida
  3205 Laques colorants; preparats de la nota 3 d'aquest capítol a base de laques colorants
  3206 Altres matèries colorants; preparats de la nota 3 d'aquest capítol (excepte els de les partides 3203, 3204 o 3205), i productes inorgànics utilitzats com a luminòfors, encara que siguin de constitució química definida
  3207 Pigments, opacificants, colors preparats, composicions vitrificables, terra galba, llustres líquids i preparats similars utilitzats en ceràmica, esmaltat o en les indústries del vidre; sinterització (frita) de vidre i altres vidres en pols, grànuls, làmines o escates
  3208 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats, dispersos o dissolts en un medi no aquós i dissolucions definides a la nota 4 d'aquest capítol
  3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats dispersos o dissolts en un medi aquós
  3210 Altres pintures, vernissos i pigments a l'aigua preparats utilitzats per a l'acabament del cuir
  3211 Preparats assecants
  3212 Pigments (incloses les pols i les làmines metàl·liques) dispersos en medis no aquosos, líquids o en pasta utilitzats per a la fabricació de pintures, fulles per al marcatge per ferro roent, tints i altres matèries colorants en forma o envasos per a la venda al detall
  3213 Colors per la pintura artística, l'ensenyament, la pintura de rètols, per matisar o per a entreteniment i colors similars en pastilles, tubs, pots, flascons, gobelets i altres envasos o presentacions similars
  3214 Massilla, ciments de resina i altres màstics, pastes de farciment utilitzades en pintura; pastes no refractàries utilitzades en maçoneria
  3215 Tintes d'impremta, tintes per escriure o dibuixar i altres tintes -fins i tot concentrades o sòlides-