Saltar al contenido principal

39 — Matèries plàstiques amb les manufactures

  Descendentes
  Código Descripción
  3901 Polímers d'etilè en formes primàries
  3902 Polímers de propilè o d'altres olefines en formes primàries
  3903 Polímers d'estirè en formes primàries
  3904 Polímers de clorur de vinil o d'altres olefines halogenades en formes primàries
  3905 Polímers d'acetat de vinil o d'altres èsters vinílics en formes primàries i altres polímers vinílics en formes primàries
  3906 Polímers acrílics en formes primàries
  3907 Poliacetals, altres polièters i resines epoxídiques en formes primàries; policarbonats, resines alcídiques, polièsters al·lílics i altres polièsters en formes primàries
  3908 Poliamides en formes primàries
  3909 Resines amíniques, resines fenòliques i poliuretans en formes primàries
  3910 Silicones en formes primàries
  3911 Resines de petroli, resines de cumarona-indè, politerpens, polisulfurs, polisulfones i altres productes de la nota 3 d'aquest capítol en formes primàries, ncaa
  3912 Cel·lulosa amb els derivats químics en formes primàries, ncaa
  3913 Polímers naturals (com ara àcid algínic) i polímers naturals modificats (com ara proteïnes endurides o derivats químics del cautxú natural) en formes primàries, ncaa
  3914 Intercanviadors d'ions a base de polímers de les partides 3901 a 3913 en formes primàries
  3915 Rebutjos, retalls i deixalles de plàstic
  3916 Monofilaments amb un tall transversal de dimensió superior a 1 mm, barres, varetes i perfils -fins i tot treballats en superfície- però sense una altra tasca de plàstic
  3917 Tubs i accessoris de canonada (com ara juntes, colzes o ràcords) de plàstic
  3918 Revestiments de plàstic per a terres -fins i tot autoadhesius- en rotlles o llosetes i revestiments de plàstic per a parets o sostres definits a la nota 9 d'aquest capítol
  3919 Plaques, fulls, bandes, cintes, pel·lícules i altres formes planes autoadhesives de plàstic -fins i tot en rotlles-
  3920 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de plàstic no cel·lular sense reforçar, estratificar ni combinar de forma similar amb altres matèries, i sense suport
  3921 Altres plaques, fulls, pel·lícules, bandes i làmines de plàstic
  3922 Banyeres, dutxes, lavabos, bidets, vàters amb els seients i tapes, i cisternes i articles sanitaris o higiènics similars de plàstic
  3923 Articles per al transport o envasament de plàstic, i taps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancament, de plàstic
  3924 Vaixella i altres articles d'ús domèstic i articles d'higiene o de tocador de plàstic
  3925 Articles per a la construcció de plàstics, ncaa
  3926 Altres manufactures de plàstic i manufactures d'altres matèries de les partides 3901 a 3914
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  39 Matèries plàstiques amb les manufactures
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  39 Matèries plàstiques amb les manufactures