Saltar al contenido principal

41 — Pells, excepte per a pelleteria i cuirs

  Descendentes
  Código Descripción
  4101 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) o d'equí en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'un altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilats o dividits-
  4102 Pells d'oví en brut (fresques o salades, assecades, emblanquinades, piquelades o conservades d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilades o dividides-, excepte de les excloses en la nota 1 c) d'aquest capítol
  4103 Altres cuirs i pells en brut (frescos o salats, assecats, emblanquinats, piquelats o conservats d'una altra manera, però sense adobar, apergaminar ni preparar d'una altra forma) -fins i tot depilats o dividits-, excepte dels exclosos en les notes 1 b) o 1 c) d'aquest capítol
  4104 Cuirs i pells de boví (inclòs el búfal) o d'equí, adobats o en estat sec, depilats -fins i tot dividits- però sense una altra preparació
  4105 Pells adobades o en estat sec d'oví, depilades -fins i tot dividides- però sense una altra preparació
  4106 Cuirs i pells depilats d'altres animals i pells d'animals sense pèl, adobades o en estat sec -fins i tot dividits- però sense una altra preparació
  4107 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats, de boví (inclòs el búfal) o d'equí, depilats -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
  4112 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats d'oví depilats -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
  4113 Cuirs preparats després de l'adobat o de l'assecat i cuirs i pells apergaminats de la resta d'animals, depilats; cuirs preparats després de l'adobat i cuirs i pells apergaminats d'animals sense pèl -fins i tot dividits-, excepte els de la partida 4114
  4114 Cuirs i pells acamussats (inclòs l'acamussat combinat a l'oli) i cuirs i pells enxarolats i les imitacions de cuirs i pells xapats i cuirs i pells metal·litzats
  4115 Cuir regenerat a base de cuir o de fibres de cuir en plaques, fulles o tires -fins i tot enrotllades- i retalls i altres restes de cuir o pell preparats o de cuir regenerat no inutilitzables per a la fabricació de manufactures de cuir, i serradures, pols i farina de cuir
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  41 Pells, excepte per a pelleteria i cuirs
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  41 Pells, excepte per a pelleteria i cuirs