Saltar al contenido principal

44 — Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta

  Descendentes
  Código Descripción
  4401 Llenya, fusta en plaques o partícules, serradures, deixalles i rebutjos de la fusta -fins i tot aglomerats en boles, briquetes, troncs o formes similars-
  4402 Carbó vegetal (inclòs el de closques o pinyols de fruits) encara que sigui aglomerat
  4403 Fusta en brut -fins i tot pelada o escairada-
  4404 Fleixos de la fusta, aspres fesos, estaques i estaquetes de fusta apuntades sense serrar longitudinalment, fusta simplement desbastada o arrodonida, però sense tornejar, corbar ni treballar d'una altra manera per a bastons, paraigües, mànecs d'eines o similars, fusta en llistons, làmines, cintes o similars
  4405 Encenalls i farina de fusta
  4406 Travesses de fusta per a vies fèrries o similars
  4407 Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples- de gruix superior a 6 mm
  4408 Fulloles per a xapat i contraplacat -fins i tot unides- i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades -fins i tot planejades, polides o unides per entalladures múltiples- de gruix inferior o igual a 6 mm
  4409 Fusta (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinalment (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) en una o diverses cares o cantells, -fins i tot planejada, polida o unida per entalladures múltiples-
  4410 Taulers de partícules i taulers anomenats "oriented strand board" (OSB) i taulers similars com ara "waferboard" de fusta o d'altres matèries llenyoses -fins i tot aglomerats amb resina o altres aglutinants orgànics-
  4411 Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses -fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics-
  4412 Fusta contraplacada, fusta xapada i fusta estratificada similar
  4413 Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils
  4414 Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls i objectes similars
  4415 Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars de fusta, tambors i rodets de fusta per a cables, paletes, paletes caixa i altres plataformes per a càrrega de fusta, i bastiments per a paletes de fusta
  4416 Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria amb els components de fusta (incloses les dogues)
  4417 Eines, muntures i mànecs d'eines, muntures de raspalls, pals d'escombres o brotxes de fusta, i formes, eixampladores i tensors de fusta per al calçat
  4418 Obres i peces de fusteria per a construccions de fusta (inclosos els taulers cel·lulars, taulers per a parquets, teules i llata)
  4419 Articles de taula o cuina de fusta
  4420 Marqueteria, cofres, caixes i estotjos per a joieria o orfebreria i manufactures similars de fusta, estatuetes i altres objectes de fusta per a guarniment, i mobiliari de fusta no comprès en el capítol 94
  4421 Altres manufactures de la fusta
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  44 Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  44 Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta