Saltar al contenido principal

59 — Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats i articles tècnics de matèries tèxtils

  Descendentes
  Código Descripción
  5901 Teixits recoberts de cola o matèries amilàcies, del tipus dels utilitzats per a l'enquadernació, cartonatge, estotjos o usos similars, teles per calcar o transparents per dibuixar, teles preparades per pintar, bocaram i teixits rígids similars del tipus dels utilitzats en barreteria
  5902 Napes tramades per a pneumàtics fabricades amb filats d'alta tenacitat de niló o d'altres poliamides, de polièster o de raió viscosa
  5903 Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats amb plàstic, excepte els de la partida 5902
  5904 Linòleum, fins i tot tallat, i revestiments per al terra formats per un recobriment o revestiment aplicat sobre un suport tèxtil, fins i tot tallat
  5905 Revestiments de matèries tèxtils per a parets
  5906 Teixits cautxutats, excepte els de la partida 5902
  5907 Altres teixits impregnats, recoberts o revestits, teles pintades per a decoracions de teatre, fons d'estudi o usos similars
  5908 Blens de matèries tèxtils teixides, trenades o de punt, per a làmpades, fogons, encenedors, espelmes o similars; maneguins d'incandescència i teixits de punt tubulars utilitzats per a la seva fabricació, fins i tot impregnats
  5909 Mànegues per a bombes i tubs similars, de matèries tèxtils, fins i tot amb armadures o accessoris d'altres matèries
  5910 Corretges transportadores o de transmissió, de matèries tèxtils, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades amb plàstic o reforçades amb metall o altres matèries
  5911 Productes i articles tèxtils per a usos tècnics esmentats a la nota 7 d'aquest capítol