Saltar al contenido principal
Descendentes
Código Descripción
7201 Fosa en brut i fosa especular, en lingots, blocs o altres formes primàries
7202 Ferroaliatges
7203 Productes fèrrics obtinguts per reducció directa de minerals de ferro i altres productes de ferro esponjosos, en grànuls, pèl·lets o formes similars; ferro amb una puresa mínima del 99,94% en pes, en grànuls, pèl·lets o formes similars
7204 Deixalles i rebutjos de fosa, de ferro o d'acer (ferralla); lingots de ferralla de ferro o d'acer
7205 Granalles i pólvores de fosa en brut, de fosa especular, de ferro o d'acer
7206 Ferro i acer sense aliar, en lingots o altres formes primàries, excepte el ferro de la partida 7203
7207 Productes semiacabats de ferro o d'acer sense aliar
7208 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada superior o igual a 600 mm, laminats en calent, sense xapar ni revestir
7209 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada superior o igual a 600 mm, laminats en fred, sense xapar ni revestir
7210 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada superior o igual a 600 mm, xapats o revestits
7211 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada inferior a 600 mm, sense xapar ni revestir
7212 Productes laminats plans de ferro o d'acer sense aliar, d'amplada inferior a 600 mm, xapats o revestits
7213 Fil laminat de ferro o d'acer sense aliar
7214 Barres de ferro o d'acer sense aliar, simplement forjades, laminades o extrudides en calent, i les sotmeses a torsió després del laminat
7215 Altres barres de ferro o d'acer sense aliar
7216 Perfils de ferro o d'acer sense aliar
7217 Filferro de ferro o d'acer sense aliar
7218 Acer inoxidable en lingots o altres formes primàries i productes semiacabats d'acer inoxidable
7219 Productes laminats plans d'acer inoxidable, d'amplada superior o igual a 600 mm
7220 Productes laminats plans d'acer inoxidable, d'amplada inferior a 600 mm
7221 Fil laminat d'acer inoxidable
7222 Barres i perfils d'acer inoxidable
7223 Filferro d'acer inoxidable
7224 Altres acers aliats en lingots o altres formes primàries; productes semiacabats d'altres acers aliats
7225 Productes laminats plans d'altres acers aliats, d'amplada superior o igual a 600 mm
7226 Productes laminats plans d'altres acers aliats, d'amplada inferior a 600 mm
7227 Fil laminat d'altres acers aliats
7228 Barres i perfils, d'altres acers aliats; barres buides per a perforació, d'acer aliats o sense aliar
7229 Filferro d'altres acers aliats
Correspondencia con NC 2014 (ca)
Código Descripción
72 Fosa de ferro i acer
Correspondencia con NC 2016 (ca)
Código Descripción
72 Fosa de ferro i acer