Saltar al contenido principal

76 — Alumini i manufactures d'alumini

  Descendentes
  Código Descripción
  7601 Alumini en brut
  7602 Deixalles i rebutjos d'alumini
  7603 Pólvores i partícules d'alumini
  7604 Barres i perfils d'alumini
  7605 Filferro d'alumini
  7606 Xapes i bandes d'alumini, de gruix superior a 0,2 mm
  7607 Fulls i tires primes d'alumini, fins i tot impresos o amb suport de paper, cartó, plàstic o suports similars, de gruix inferior o igual a 0,2 mm, excepte els suports
  7608 Tubs d'alumini
  7609 Accessoris de canonada, com ara ràcords, colzes o maneguets, d'alumini
  7610 Construccions i els components (com ara ponts i els components, torres, castellets, pilars, columnes, cobertes, teulades, portes, finestres i els marcs, bastiments i llindars, i balustrades), d'alumini (excepte les construccions prefabricades de la partida 9406), xapes, barres, perfils, tubs i similars, d'alumini, preparats per a la construcció
  7611 Dipòsits, cisternes, tancs i recipients similars per a qualsevol matèria, d'alumini, de capacitat superior a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
  7612 Dipòsits, barrils, tambors, bidons, caixes i recipients similars, d'alumini (inclosos els envasos tubulars rígids o flexibles), per a qualsevol matèria, de capacitat inferior o igual a 300 litres, sense dispositius mecànics ni tèrmics, fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte per a gasos comprimits o liquats
  7613 Recipients per a gasos comprimits o liquats, d'alumini
  7614 Cables, trenes i articles similars, d'alumini, sense aïllar per a usos elèctrics
  7615 Articles d'ús domèstic, d'higiene o de tocador, i els components, d'alumini, esponges, fregalls, guants i articles similars per fregar, enllustrar o usos similars, d'alumini
  7616 Altres manufactures d'alumini
  Correspondencia con NC 2014 (ca)
  Código Descripción
  76 Alumini i manufactures d'alumini
  Correspondencia con NC 2016 (ca)
  Código Descripción
  76 Alumini i manufactures d'alumini