Saltar al contenido principal

82 — Eines i útils, articles de ganiveteria i coberts de taula, de metalls comuns, i els components, de metalls comuns

  Descendentes
  Código Descripción
  8201 Fangues, pales, aixades, pics, forques, rascles i rasores; destrals, falçs i eines similars amb tall, tisores de podar de qualsevol tipus, rastells i dalles, ganivets per a fenc o per a palla, cisalles per a tanques, falques i altres eines de mà, agrícoles, hortícoles o forestals
  8202 Serres de mà i fulles per a serres de totes classes, fins i tot les freses serra i les fulles sense dentar
  8203 Llimes, raspes, alicates (fins i tot tallants), tenalles, pinces, cisalles per a metalls, tallatubs, tallaperns, trepants i eines similars, de mà
  8204 Claus d'ajustament manuals (incloses les claus dinamomètriques), cubs intercanviables, fins i tot amb mànec
  8205 Eines de mà (inclosos els diamants de vidrier) no expressades ni compreses en altres partides, làmpades de soldar i de similars, cargols de banc, premses de fuster i similars (excepte els que siguin accessoris o components de màquines eina), encluses, fargues portàtils, moles de mà o de pedal, amb bastidor
  8206 Eines de dos o més de les partides 8202 a 8205, condicionades en assortiments per a la venda al detall
  8207 Útils intercanviables per a eines de mà, fins i tot mecàniques, o per a màquines eina, com ara d'embotir, estampar, punxonar, roscar (fer plantilles o filetejar), trepar, mandrinar, brotxar, fresar, tornejar o cargolar, incloses les fileres d'estiratge o d'extrusió de metalls, a més dels estris de perforació o de sondatge
  8208 Fulles i fulles tallants, per a màquines o per a aparells mecànics
  8209 Plaques, varetes, puntes i objectes similars per a estris, sense muntar, de carburs metàl·lics sinteritzats (cermets)
  8210 Aparells mecànics accionats a mà de 10 kg de pes màxim, del tipus dels utilitzats per preparar, condicionar o servir aliments o begudes
  8211 Ganivets i navalles amb fulla tallant o dentada, incloses les navalles de podar, i les fulles d'aquests instruments, excepte els articles de la partida 8208
  8212 Navalles i màquines d'afaitar i les fulles d'aquests instruments, inclosos els esbossos en fleix
  8213 Tisores, incloses les fulles
  8214 Altres articles de ganiveteria, com ara màquines per tallar els cabells o per esquilar, fulles per picar carn, tallants de carnisseria o de cuina i tallapapers eines i assortiments d'eines de manicura o de pedicura, incloses les llimes per a ungles
  8215 Culleres, forquilles, cullerots, escumadores, pales per servir pastissos, ganivets de peix o de mantega, pinces de sucre i articles similars