Saltar al contenido principal

85 — Màquines, aparells i material elèctric, i els components, aparells d'enregistrament o reproducció de so, aparells d'enregistrament o reproducció d'imatges i so en televisió, i els components i accessoris

  Descendentes
  Código Descripción
  8501 Motors i generadors elèctrics, excepte els grups electrògens
  8502 Grups electrògens i convertidors rotatius elèctrics
  8503 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines de les partides 8501 o 8502
  8504 Transformadors elèctrics, convertidors elèctrics estàtics (com ara rectificadors), bobines de reactància i d'autoinducció
  8505 Electroimants; imants permanents i articles destinats a ser imantats permanentment; plats, mandrins i dispositius magnètics o electromagnètics similars, de subjecció; acoblaments, embragatges, variadors de velocitat i frens, electromagnètics; caps elevadors electromagnètics
  8506 Piles i bateries de piles elèctriques
  8507 Acumuladors elèctrics, inclosos els separadors, encara que siguin quadrats o rectangulars
  8508 Aspiradores
  8509 Aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat, d'ús domèstic, excepte les aspiradores de la partida 8508
  8510 Màquines d'afaitar, tallar els cabells, depilar i esquilar, amb motor elèctric incorporat
  8511 Aparells i dispositius elèctrics d'encesa o d'arrencada per a motors d'encesa per guspira o compressió (com ara magnetos, dinamomagnetos, bobines d'encesa, bugies d'encesa o d'escalfament o motors d'arrencada), generadors (com ara magnetos o alternadors) i reguladors i disjuntors per a aquests motors
  8512 Aparells elèctrics d'enllumenat o de senyalització (excepte els articles de la partida 8539), eixugaparabrises, eliminadors de gebrada i de baf, elèctrics, per a cicles o per a automòbils
  8513 Làmpades elèctriques portàtils que funcionin amb font d'energia pròpia (com ara de piles, d'acumuladors o electromagnètiques), excepte els aparells d'enllumenat de la partida 8512
  8514 Forns elèctrics industrials o de laboratori, inclosos per inducció o per pèrdues dielèctriques, altres aparells industrials o de laboratori per al tractament tèrmic de matèries per inducció o per pèrdues dielèctriques
  8515 Màquines i aparells per soldar (encara que puguin tallar), elèctrics (inclosos els de gasos escalfats elèctricament), de làser i altres feixos de llum o de fotons, d'ultrasons, de feixos d'electrons, d'impulsos magnètics o de rajos de plasma, màquines i aparells elèctrics per projectar en calent metalls o cermet
  8516 Escalfadors elèctrics d'aigua i escalfadors elèctrics d'immersió, aparells per a la calefacció de locals, del sòl o per a usos similars; aparells electrotèrmics per a la cura dels cabells (com ara assecadors, molls o ferros de marcar) o per eixugar les mans, planxes elèctriques, altres aparells electrotèrmics d'ús domèstic; resistències escalfadores, excepte les de la partida 8545
  8517 Telèfons, inclosos els telèfons mòbils i els d'altres xarxes sense fil, els altres aparells de transmissió o recepció de veu, imatge o altres dades, inclosos els de comunicació en xarxa amb o sense cable (com xarxes locals (LAN) o estesos (WAN)), diferents dels aparells de transmissió o recepció de les partides 8443, 8525, 8527 o 8528
  8518 Micròfons i els suports, altaveus, fins i tot muntats a les caixes; auriculars, fins i tot combinats amb un micròfon, i jocs o conjunts constituïts per un micròfon i un o diversos altaveus; amplificadors elèctrics d'audiofreqüència; aparells elèctrics per a amplificació de so
  8519 Aparells d'enregistrament de so; aparells de reproducció de so; aparells d'enregistrament i reproducció de so
  8521 Aparells d'enregistrament o reproducció d'imatge i so (vídeos), fins i tot amb receptor de senyals d'imatge i so incorporat
  8522 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8519 a 8521
  8523 Discos, cintes, dispositius d'emmagatzematge permanents de dades a base de semiconductors, targetes intel·ligents ("smart cards") i altres suports per a enregistraments de so o enregistraments similars, enregistrats o no, fins i tot matrius i motlles galvànics per a fabricació de discos, excepte els productes del capítol 37
  8525 Emissors de radiodifusió o televisió, fins i tot amb aparell receptor o d'enregistrament o reproducció de so incorporat, càmeres de televisió, càmeres fotogràfiques digitals i videocàmeres
  8526 Aparells de radiodetecció i radiosondatge (radar), de radionavegació i de radiotelecomandament
  8527 Receptors de radiodifusió, fins i tot combinats en un mateix embolcall amb enregistradors o reproductors de so o amb aparell de rellotgeria
  8528 Monitors i projectors, que no incorporin aparell receptor de televisió; aparells receptors de televisió, fins i tot amb aparell receptor de radiodifusió o enregistrament o reproducció de so o imatge incorporat
  8529 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8525 a 8528
  8530 Aparells elèctrics de senyalització (excepte els de transmissió de missatges), de seguretat, de control o de comandament, per a vies fèrries o similars, carreteres, vies fluvials, àrees de servei, estacionaments, instal·lacions portuàries o aeroports, excepte els de la partida 8608
  8531 Aparells elèctrics de senyalització acústica o visual (com ara timbres, sirenes, taulers anunciadors, avisadors de protecció contra robatoris o incendis), excepte els de les partides 8512 o 8530
  8532 Condensadors elèctrics fixos, variables o ajustables
  8533 Resistències elèctriques, excepte d'escalfament (inclosos els reòstats i potenciòmetres)
  8534 Circuits impresos
  8535 Aparells per al tallament, el seccionament, la protecció, la derivació, l'empalmament o la connexió de circuits elèctrics (com ara interruptors, commutadors, tallacircuits, parallamps, limitadors de tensió, amortidors d'ones, preses de corrent i altres connectors, o caixes d'empalmament), per a una tensió superior a 1.000 V
  8536 Aparells per al tallament, el seccionament, la protecció, la derivació, l'empalmament o la connexió de circuits elèctrics (com ara interruptors, commutadors, relés, tallacircuits, amortidors d'ones, clavilles, preses de corrent, portalàmpades i altres connectors, o caixes d'empalmament), per a una tensió inferior o igual a 1.000 V; connectors de fibres òptiques, feixos o cables de fibres òptiques
  8537 Quadres, plafons, consoles, pupitres, armaris i altres suports equipats amb diversos aparells de les partides 8535 o 8536, per al control elèctric o la distribució d'energia elèctrica, inclosos els que incorporin instruments o aparells del capítol 90, així com els aparells de control numèric, excepte els aparells de commutació de la partida 8517
  8538 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8535, 8536 o 8537
  8539 Làmpades i tubs elèctrics d'incandescència o de descàrrega, inclosos els fars o unitats tancats i les làmpades i tubs de rajos ultraviolats o infrarojos, làmpades d'arc
  8540 Làmpades, tubs i vàlvules electrònics de càtode calent de càtode fred o de fotocàtode (com ara làmpades, tubs i vàlvules, de buit, de vapor o de gas, tubs rectificadors de vapor de mercuri, tubs catòdics, tubs i vàlvules per a càmeres de televisió), excepte els de la partida 8539
  8541 Díodes, transistors i dispositius semiconductors similars, dispositius semiconductors fotosensibles, incloses les cèl·lules solars fotovoltaiques, encara que estiguin acoblades en mòduls o plafons, díodes emissors de llum, cristalls piezoelèctrics muntats
  8542 Circuits electrònics integrats
  8543 Màquines i aparells elèctrics amb una funció pròpia, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol
  8544 Fils, cables (inclosos els coaxials) i altres conductors aïllats per a electricitat, encara que estiguin lacats, anoditzats o portin peces de connexió, cables de fibres òptiques constituïts per fibres enfundades individualment, fins i tot amb conductors elèctrics o peces de connexió
  8545 Elèctrodes i escombretes de carbó, carbó per a làmpades o per a piles i altres articles de grafit o d'altres carbonis, fins i tot amb metall, per a usos elèctrics
  8546 Aïlladors elèctrics de qualsevol matèria
  8547 Peces aïllants totalment de matèria aïllador o amb simples components metàl·lics d'acoblament (com ara casquets roscats) embotides en la massa, per a màquines, aparells o instal·lacions elèctriques (excepte els aïlladors de la partida 8546), tubs amb les peces d'unió, de metalls comuns, aïllats interiorment
  8548 Residus i rebutjos de piles, bateries de piles o acumuladors elèctrics, piles, bateries de piles i acumuladors, elèctrics, inservibles (usats), components elèctrics de màquines o aparells, no expressades ni compreses en una altra part d'aquest capítol