Saltar al contenido principal

903281 — Instruments i aparells automàtics per a la regulació i el control, hidràulics o pneumàtics, excepte els termòstats i manòstats (pressòstats)