Skip to main content

9013 — Dispositius de cristalls líquids que no constitueixin articles compresos més específicament en altres partides, làsers (excepte els díodes làser), altres aparells i instruments d'òptica, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol