Skip to main content

902580 — Densímetres, areòmetres, pesalíquids i instruments flotants similars, piròmetres, higròmetres i psicròmetres, encara que siguin registradors, fins i tot combinats entre si