Skip to main content

9029 — Altres comptadors (com ara compta-revolucions, comptadors de producció, taxímetres, comptaquilòmetres o podòmetres), velocímetres, tacòmetres i estroboscopis, excepte els de les partides 9014 o 9015