Skip to main content

25 — Sal, sofre, terres i pedres, guix, calç i ciment

  Descendants
  Code Description
  2501 Sal (inclosa la de taula i la desnaturalitzada) i clorur de sodi pur -fins i tot en dissolució aquosa o amb antiaglomerants o agents que garanteixin una bona fluïdesa-, i aigua de mar
  2502 Pirites de ferro sense torrar
  2503 Sofre, excepte sofre sublimat o precipitat i sofre col·loïdal
  2504 Grafit natural
  2505 Sorres naturals de qualsevol classe fins i tot acolorides, excepte sorres metal·líferes del capítol 26
  2506 Quars (excepte sorres naturals), quarsita -fins i tot desbastada o trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
  2507 Caolí i altres argiles de caolí -fins i tot calcinades-
  2508 Altres argiles (excepte argiles dilatades de la partida 6806), andalusita, cianita (distena) i sil·limanita -fins i tot calcinades-, mul·lita i terra de xamota o de Dinas
  2509 Creta (guix)
  2510 Fosfats de calci naturals, fosfats aluminocàlcics naturals i cretes fosfatades
  2511 Sulfat de bari natural (barita), carbonat de bari natural (witherita) -fins i tot calcinat-, excepte òxid de bari de la partida 2816
  2512 Farines silícies fòssils (com ara terra de diatomees ("kieselguhr"), tripolita o diatomita) i altres terres silícies similars, de densitat aparent inferior o igual a 1 -fins i tot calcinades-
  2513 Pedra tosca; esmeril; corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals -fins i tot tractats tèrmicament-
  2514 Pissarra -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
  2515 Marbre i travertins, granit d'Écaussines i altres pedres calcàries de talla o de construcció de densitat aparent superior o igual a 2,5 i alabastre -fins i tot desbastats o simplement trossejats, per serrada o d'una altra manera-, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
  2516 Granit, pòrfir, basalt, gres i altres pedres de talla o de construcció -fins i tot desbastats o simplement trossejats, per serrada o d'una altra manera- en blocs o en plaques quadrades o rectangulars
  2517 Palets, grava, pedres recalcades (dels tipus generalment utilitzats per al formigó o per a la construcció de carreteres, vies fèrries o altres balasts), còdols i pedrenyera -fins i tot tractats tèrmicament-; macadam d'escòries o de rebutjos industrials similars -fins i tot amb materials compresos en la primera part de la partida-; macadam enquitranat, grànuls, còdols i pols de pedres de les partides 2515 o 2516 -fins i tot tractats tèrmicament-
  2518 Dolomita -fins i tot sinteritzada o calcinada-, dolomita (desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera, en blocs o en plaques quadrades o rectangulars) i aglomerat de dolomita
  2519 Carbonat de magnesi natural (magnesita), magnèsia electrofosa, magnèsia calcinada a mort (sinteritzada) -fins i tot amb petites quantitats d'altres òxids afegits abans de la sinterització-, i òxids de magnesi -fins i tot purs-
  2520 Guix natural, anhidrita i guixos calcinats -fins i tot acolorits o amb petites quantitats d'acceleradors o retardadors-
  2521 Castines i pedres per a la fabricació de calç o ciment
  2522 Calç viva, calç apagada i calç hidràulica, excepte d'òxid i hidròxid de calci de la partida 2825
  2523 Ciments hidràulics (inclosos els ciments sense polvoritzar o clínquers) encara que estiguin acolorits
  2524 Asbest (amiant)
  2525 Mica, inclosa la mica exfoliada en fulls o làmines irregulars; rebutjos de mica
  2526 Esteatita natural -fins i tot desbastada o simplement trossejada per serrada o d'una altra manera- en blocs o plaques quadrades o rectangulars, i talc
  2528 Borats naturals amb els concentrats -fins i tot calcinats-, excepte borats extrets de les salmorres naturals; àcid bòric natural amb un contingut H3BO3 inferior o igual al 85% valorat sobre producte sec
  2529 Feldspat, leucita nefelina i nefelina sienita, i espat fluor
  2530 Matèries minerals ncaa