Saltar al contenido principal

901580 — Instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, excepte les brúixoles, els telèmetres, els teodolits, els taquímetres, els nivells i instruments i els aparells de fotogrametria