Skip to main content

90158040 — Instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament i instruments hidrogràfics, excepte les brúixoles, els telèmetres, els teodolits, els taquímetres, els nivells i instruments i els aparells de fotogrametria