Saltar al contingut principal

9620 — Monòpodes, dospeus, trípodes i articles similars

  Correspondència amb NC 2016 (ca)
  Codi Descripció Particions
  3926 Altres manufactures de plàstic i manufactures d'altres matèries de les partides 3901 a 3914 2
  4421 Altres manufactures de la fusta 2
  6815 Manufactures de pedra o altres substàncies minerals, incloses les fibres de carbó i les seves manufactures i les manufactures de torba, no expressades ni compreses en altres partides 2
  7326 Altres manufactures de ferro o d'acer 2
  7616 Altres manufactures d'alumini 2
  8431 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines o aparells de les partides 8425 a 8430 2
  8473 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, a les màquines o aparells de les partides 8469 a 8472, excepte els estoigs, fundes i similars 2
  8487 Components de màquines o d'aparells no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, sense connexions elèctriques, components aïllats elèctricament, bobinatges, contactes ni altres característiques elèctriques 2
  8522 Components i accessoris identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8519 a 8521 2
  8529 Components identificables com a destinats, exclusivament o principalment, als aparells de les partides 8525 a 8528 2
  9005 Bessons i prismàtics, ulleres de llarga vista (inclosos els astronòmics), telescopis òptics amb les armadures, altres instruments d'astronomia amb les armadures, excepte els aparells de radioastronomia 2
  9006 Càmeres fotogràfiques, aparells i dispositius, inclosos els tubs i les làmpades, per a la producció de llampades en fotografia, excepte les làmpades i tubs de descàrrega de la partida 8539 2
  9007 Càmeres i projectors cinematogràfics, fins i tot amb enregistradors o reproductors de so 2
  9015 Instruments i aparells de geodèsia, topografia, agrimensura, anivellament, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia o geofísica, excepte les brúixoles; telèmetres 2
  9033 Components i accessoris, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, per a màquines, aparells, instruments o articles del capítol 90 2