Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista de les províncies de Catalunya, consultable des de l'1 de gener de 1975.

La província és una entitat local territorial de l'Estat, formada per una agrupació de municipis, amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquestes són: coordinar els serveis municipals entre ells per garantir la prestació integral i adequada d'aquests serveis en tot el territori de la província; facilitar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis; prestar serveis públics de caràcter supracomarcal, i fomentar i administrar els interessos peculiars de la província. El govern i l'administració de les províncies catalanes correspon a les diputacions provincials respectives.

La codificació és per a totes les províncies d'Espanya amb dos dígits seqüencials, del 01 en endavant, d'acord amb una ordenació alfabètica inicial, tot i que posteriorment la llista ha sofert variacions en alguns noms oficials. L'INE és l'organisme responsable d'atribució dels codis. En el seu moment, la codificació de les províncies de Catalunya es va adoptar com a pròpia, d'acord amb una ordre de la Generalitat. Actualment els codis els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

Les denominacions són les oficials d'acord amb la legislació de l'Estat. Barcelona i Tarragona sempre han tingut la mateixa denominació. Gerona va canviar el nom per Girona i Lérida pel de Lleida, d'acord amb la Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida.

Jurídicament, la província està reconeguda com a tal a la mateixa Constitució Espanyola.

La norma jurídica bàsica que regula la província com a entitat local a Espanya és la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).