Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista dels consells comarcals de Catalunya i del Conselh Generau d'Aran. Es pot consultar el codi oficial de la comarca, el nom oficial i el codi oficial del consell comarcal o Conselh Generau.

El consell comarcal és l'organisme que governa, regeix, gestiona i administra la comarca. En el cas d'Aran, l'organisme és el Conselh Generau d'Aran.

Actualment els codis dels consells comarcals i del Conselh Generau d'Aran els estableix l'Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

La codificació és a deu dígits. Els dos primers dígits del codi sempre són un 81 (identificador de consell comarcal o Conselh Generau d'Aran), els tres següents són l'identificador de la comarca; per tant, amb un zero al davant (dígit de la tercera posició) tindrem els mateixos codis que les comarques de les quals són corporació local (posicions quarta i cinquena) —això també val per al Conselh Generau d'Aran—; el sisè dígit és un dígit de control, els tres següents són tres zeros i l'últim és un segon dígit de control. Els tres zeros de les posicions setena, vuitena i novena canvien per altres dígits quan es codifiquen els ens de gestió dependents, adscrits o vinculats als consells comarcals i Conselh Generau d'Aran (organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils participades íntegrament).

Les denominacions són exactament iguals a les pròpies comarques i Aran.