Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 27,24 km²
Altitud 677 m
Població (a 01-01-2020) 2220 h
Litoral No
Capital Avià
Distància -
Codi ajuntament 0801160009

Divisió territorial postal

  • 08610
  • 08611

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080116 00 00 0 00 Avià
Entitat singular 080116 00 01 7 00 Avià - 908 878 1786
Nucli 080116 00 01 7 01 Avià - 785 767 1552
Disseminat 080116 00 01 7 99 Disseminat d'Avià - 123 111 234
Entitat singular 080116 00 03 8 00 Graugés - 78 84 162
Nucli 080116 00 03 8 01 Graugés - 49 49 98
Disseminat 080116 00 03 8 99 Disseminat de Graugés - 29 35 64
Entitat singular 080116 00 04 3 00 Obiols - 9 10 19
Disseminat 080116 00 04 3 99 Obiols -Disseminat- - 9 10 19
Entitat singular 080116 00 05 6 00 Plana, la - 36 38 74
Nucli 080116 00 05 6 01 Plana, la - 36 38 74
Entitat singular 080116 00 06 9 00 Cal Rosal - 5 10 15
Nucli 080116 00 06 9 01 Cal Rosal - 5 8 13
Disseminat 080116 00 06 9 99 Disseminat de Cal Rosal - 0 2 2
Entitat singular 080116 00 07 5 00 Barri de la Creu - 53 62 115
Nucli 080116 00 07 5 01 Barri de la Creu - 40 47 87
Disseminat 080116 00 07 5 99 Disseminat del Barri de la Creu - 13 15 28
Entitat singular 080116 00 08 1 00 Molí del Castell - 24 25 49
Disseminat 080116 00 08 1 99 Molí del Castell -Disseminat- - 24 25 49
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080116 01 Avià Població
Unitat població 080116 02 Cal Rosal, Colònia
Unitat població 080116 03 Graugés Població
Unitat població 080116 04 Obiols Caseria
Unitat població 080116 05 Plana, la Colònia
Unitat població 080116 06 Torre del Piquer Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080116 Aviá
  • Després: 080116 Avià
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,10 km² 677 m
  • Després: 27,24 km² 677 m