Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,35 km²
Altitud 954 m
Població (a 01-01-2020) 67 h
Litoral No
Capital Castell de l'Areny
Distància -
Codi ajuntament 0805750006

Divisió territorial postal

  • 08604

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080575 00 00 0 00 Castell de l'Areny
Entitat singular 080575 00 01 7 00 Castell de l'Areny - 37 30 67
Disseminat 080575 00 01 7 99 Castell de l'Areny -Disseminat- - 37 30 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080575 01 Castell de l'Areny Població
Unitat població 080575 02 Ribera, la Veïnat
Unitat població 080575 03 Sant Romà de la Clusa Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080575 Castell del Areny
  • Després: 080575 Castell de l'Areny
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,60 km² 954 m
  • Després: 24,35 km² 954 m