Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 39,48 km²
Altitud 481 m
Població (a 01-01-2020) 183 h
Litoral No
Capital Gaià
Distància -
Codi ajuntament 0809020002

Divisió territorial postal

  • 08672

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080902 00 00 0 00 Gaià
Entitat singular 080902 00 01 7 00 Galera - 42 41 83
Nucli 080902 00 01 7 01 Galera - 40 40 80
Disseminat 080902 00 01 7 99 Disseminat de Galera - 2 1 3
Entitat singular 080902 00 02 2 00 Gaià - 56 44 100
Nucli 080902 00 02 2 01 Gaià - 10 5 15
Disseminat 080902 00 02 2 99 Disseminat de Gaià - 46 39 85
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080902 01 Gaià Població
Unitat població 080902 02 Galera Raval
Unitat població 080902 03 Pla del Forn, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080902 Gayá
  • Després: 080902 Gaià
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 39,90 km² 481 m
  • Després: 39,48 km² 481 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages