Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,23 km²
Altitud 41 m
Població (a 01-01-2020) 11622 h
Litoral No
Capital Pallejà
Distància -
Codi ajuntament 0815740003

Divisió territorial postal

 • 08753
 • 08780

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081574 00 00 0 00 Pallejà
Entitat singular 081574 00 01 7 00 Fontpineda - 926 942 1868
Nucli 081574 00 01 7 01 Fontpineda - 925 941 1866
Disseminat 081574 00 01 7 99 Disseminat de Fontpineda - 1 1 2
Entitat singular 081574 00 02 2 00 Magina, la - 105 98 203
Nucli 081574 00 02 2 01 Magina, la - 105 98 203
Entitat singular 081574 00 03 8 00 Pallejà - 4763 4788 9551
Nucli 081574 00 03 8 01 Pallejà - 4750 4774 9524
Disseminat 081574 00 03 8 99 Disseminat de Pallejà - 13 14 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081574 01 Fontpineda Urbanització
Unitat població 081574 02 Magina, la Raval
Unitat població 081574 03 Pallejà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 081574 Pallejá
 • Després: 081574 Pallejà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 8,40 km² 87 m
 • Després: 8,23 km² 41 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat