Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 38,25 km²
Altitud 885 m
Població (a 01-01-2020) 49 h
Litoral No
Capital Quar, la
Distància -
Codi ajuntament 0817700000

Divisió territorial postal

  • 08606

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081770 00 00 0 00 Quar, la
Entitat singular 081770 00 01 7 00 Quar, la - 26 23 49
Disseminat 081770 00 01 7 99 Quar, la -Disseminat- - 26 23 49
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081770 01 Eures, les Veïnat
Unitat població 081770 02 Portella, la Caseria
Unitat població 081770 03 Quar, la Caseria
Unitat població 081770 04 Sant Maurici de la Quar Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 37,90 km² 1061 m
  • Després: 38,25 km² 885 m