Skip to main content

081960 Sant Andreu de la Barca

Característiques generals
Valor
Superfície 5,53 km²
Altitud 42 m
Població (a 01-01-2020) 27569 h
Litoral No
Capital Sant Andreu de la Barca
Distància -
Codi ajuntament 0819600000

Divisió territorial postal

 • 08740

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081960 00 00 0 00 Sant Andreu de la Barca
Entitat singular 081960 00 03 8 00 Sant Andreu de la Barca - 13644 13925 27569
Nucli 081960 00 03 8 01 Sant Andreu de la Barca - 13644 13925 27569
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081960 01 Colònia del Palau, la Raval
Unitat població 081960 02 Creu de Susalba, la Urbanització
Unitat població 081960 03 Palau, el Caseria
Unitat població 081960 04 Parc de Vallpalau, el Urbanització
Unitat població 081960 05 Sant Andreu de la Barca Població
Unitat població 081960 06 Zona Industrial de Can Sunyer, la Polígon industrial
Unitat població 081960 07 Zona Industrial del Nord-est, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081960 San Andrés de la Barca
 • Després: 081960 Sant Andreu de la Barca
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 5,50 km² 42 m
 • Després: 5,53 km² 42 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP46 Martorell