Saltar al contingut principal

082567 Santa Maria de Martorelles

Característiques generals
Valor
Superfície 4,51 Km2
Altitud 181 m
Població (a 01-01-2018) 882 h
Litoral No
Capital Santa Maria de Martorelles
Distància -
Codi ajuntament 0825670005

Divisió territorial postal

  • 08106

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082567 00 00 0 00 Santa Maria de Martorelles
Entitat singular 082567 00 01 7 00 Santa Maria de Martorelles - 439 443 882
Nucli 082567 00 01 7 01 Barri el Colomer - 106 106 212
Nucli 082567 00 01 7 02 Santa Maria de Martorelles - 332 335 667
Disseminat 082567 00 01 7 99 Disseminat de Santa Maria de Martorelles - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082567 01 Colomer, el Barri
Unitat població 082567 02 Santa Maria de Martorelles Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-10-10 Canvi de nom
  • Abans: 082567 Santa Maria de Martorellas de Arriba
  • Després: 082567 Santa Maria de Martorelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 4,50 Km2 181 m
  • Després: 4,51 Km2 181 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP34 Mollet del Vallès