Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,35 km²
Altitud 650 m
Població (a 01-01-2020) 1150 h
Litoral No
Capital Cercs
Distància -
Codi ajuntament 0826870005

Divisió territorial postal

  • 08698

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082687 00 00 0 00 Cercs
Entitat singular 082687 00 02 2 00 Rodonella, la - 78 84 162
Nucli 082687 00 02 2 01 Rodonella, la - 78 84 162
Entitat singular 082687 00 03 8 00 Sant Corneli - 50 44 94
Nucli 082687 00 03 8 01 Sant Corneli - 50 44 94
Disseminat 082687 00 03 8 99 Disseminat de Sant Corneli - 0 0 0
Entitat singular 082687 00 04 3 00 Sant Jordi de Cercs - 295 332 627
Nucli 082687 00 04 3 01 Sant Jordi de Cercs - 295 332 627
Entitat singular 082687 00 05 6 00 Cercs - 127 115 242
Nucli 082687 00 05 6 01 Cercs - 106 100 206
Disseminat 082687 00 05 6 99 Disseminat de Cercs - 21 15 36
Entitat singular 082687 00 06 9 00 Sant Josep - 18 7 25
Nucli 082687 00 06 9 01 Sant Josep - 18 7 25
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082687 01 Cercs Població
Unitat població 082687 02 Consolació, la Barri
Unitat població 082687 03 Rodonella, la Veïnat
Unitat població 082687 04 Sant Corneli Colònia
Unitat població 082687 05 Sant Jordi de Cercs Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082687 Serchs
  • Després: 082687 Cercs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 46,90 km² 650 m
  • Després: 47,35 km² 650 m