Skip to main content

170293 Boadella i les Escaules

Característiques generals
Valor
Superfície 10,76 km²
Altitud 82 m
Població (a 01-01-2020) 272 h
Litoral No
Capital Boadella d'Empordà
Distància -
Codi ajuntament 1702930008

Divisió territorial postal

  • 17723

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170293 00 00 0 00 Boadella i les Escaules
Entitat singular 170293 00 01 7 00 Boadella d'Empordà - 81 96 177
Nucli 170293 00 01 7 01 Boadella d'Empordà - 64 80 144
Disseminat 170293 00 01 7 99 Disseminat de Boadella d'Empordà - 17 16 33
Entitat singular 170293 00 02 2 00 Escaules, les - 56 39 95
Nucli 170293 00 02 2 01 Escaules, les - 48 32 80
Disseminat 170293 00 02 2 99 Disseminat de les Escaules - 8 7 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170293 01 Boadella d'Empordà Població
Unitat població 170293 02 Escaules, les Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-08 Canvi de nom
  • Abans: 170293 Buadella
  • Després: 170293 Boadella d'Empordà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 km² 82 m
  • Després: 10,76 km² 82 m
2004-05-27 Canvi de nom
  • Abans: 170293 Boadella d'Empordà
  • Després: 170293 Boadella i les Escaules