Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,51 Km2
Altitud 145 m
Població (a 01-01-2018) 1313 h
Litoral No
Capital Navata
Distància -
Codi ajuntament 1711170005

Divisió territorial postal

  • 17744

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171117 00 00 0 00 Navata
Entitat singular 171117 00 01 7 00 Canelles - 16 14 30
Nucli 171117 00 01 7 01 Canelles - 3 2 5
Disseminat 171117 00 01 7 99 Disseminat de Canelles - 13 12 25
Entitat singular 171117 00 02 2 00 Navata - 495 515 1010
Nucli 171117 00 02 2 01 Navata - 441 462 903
Disseminat 171117 00 02 2 99 Disseminat de Navata - 54 53 107
Entitat singular 171117 00 04 3 00 Torremirona - 136 137 273
Nucli 171117 00 04 3 01 Torremirona - 136 137 273
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171117 01 Canelles Població
Unitat població 171117 02 Can Miró Barri
Unitat població 171117 03 Navata Vila
Unitat població 171117 04 Taravaus Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1996-11-06 Alteració límits municipals
  • Abans: 23,20 Km2
  • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 145 m
  • Després: 18,51 Km2 145 m