Saltar al contingut principal

171616 Sant Feliu de Pallerols

Característiques generals
Valor
Superfície 34,80 km²
Altitud 473 m
Població (a 01-01-2020) 1437 h
Litoral No
Capital Sant Feliu de Pallerols
Distància -
Codi ajuntament 1716160009

Divisió territorial postal

  • 17174
  • 17175

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171616 00 00 0 00 Sant Feliu de Pallerols
Entitat singular 171616 00 01 7 00 Bastons - 11 7 18
Disseminat 171616 00 01 7 99 Bastons -Disseminat- - 11 7 18
Entitat singular 171616 00 03 8 00 Fàbrega, la - 11 12 23
Disseminat 171616 00 03 8 99 Fàbrega, la -Disseminat- - 11 12 23
Entitat singular 171616 00 04 3 00 Pallerols - 14 17 31
Disseminat 171616 00 04 3 99 Pallerols -Disseminat- - 14 17 31
Entitat singular 171616 00 05 6 00 Salut, la - 0 0 0
Disseminat 171616 00 05 6 99 Salut, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171616 00 06 9 00 Sant Feliu de Pallerols - 596 638 1234
Nucli 171616 00 06 9 01 Sant Feliu de Pallerols - 596 638 1234
Entitat singular 171616 00 07 5 00 Sant Iscle de Colltort - 25 17 42
Disseminat 171616 00 07 5 99 Sant Iscle de Colltort -Disseminat- - 25 17 42
Entitat singular 171616 00 08 1 00 Sant Miquel de Pineda - 61 16 77
Disseminat 171616 00 08 1 99 Sant Miquel de Pineda -Disseminat- - 61 16 77
Entitat singular 171616 00 09 4 00 Torra, la - 6 6 12
Disseminat 171616 00 09 4 99 Torra, la -Disseminat- - 6 6 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171616 01 Bastons Caseria
Unitat població 171616 02 Fàbrega, la Caseria
Unitat població 171616 03 Pallerols Caseria
Unitat població 171616 04 Salut, la Caseria
Unitat població 171616 05 Sant Feliu de Pallerols Vila
Unitat població 171616 06 Sant Iscle de Colltort Població
Unitat població 171616 07 Sant Miquel de Pineda Població
Unitat població 171616 08 Torre, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-01-16 Canvi de nom
  • Abans: 171616 San Feliu de Pallarols
  • Després: 171616 Sant Feliu de Pallerols
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,90 km² 473 m
  • Després: 34,80 km² 473 m