Skip to main content

171714 Sant Llorenç de la Muga

Característiques generals
Valor
Superfície 31,81 km²
Altitud 173 m
Població (a 01-01-2020) 265 h
Litoral No
Capital Sant Llorenç de la Muga
Distància -
Codi ajuntament 1717140003

Divisió territorial postal

  • 17732

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171714 00 00 0 00 Sant Llorenç de la Muga
Entitat singular 171714 00 03 8 00 Sant Llorenç de la Muga - 134 131 265
Nucli 171714 00 03 8 01 Sant Llorenç de la Muga - 78 79 157
Nucli 171714 00 03 8 02 Sant Antoni - 36 37 73
Disseminat 171714 00 03 8 99 Disseminat de Sant Llorenç de la Muga - 20 15 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171714 01 Calmatges Veïnat
Unitat població 171714 02 Encontrella, l' Veïnat
Unitat població 171714 03 Riberada d'Amunt Veïnat
Unitat població 171714 04 Riberada d'Avall Veïnat
Unitat població 171714 05 Sant Llorenç Urbanització
Unitat població 171714 06 Sant Llorenç de la Muga Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
  • Abans: 171714 San Lorenzo de la Muga
  • Després: 171714 Sant Llorenç de la Muga
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,10 km² 173 m
  • Després: 31,81 km² 173 m