Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 7,19 km²
Altitud 48 m
Població (a 01-01-2020) 195 h
Litoral No
Capital Selva de Mar, la
Distància -
Codi ajuntament 1718860009

Divisió territorial postal

  • 17489

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171886 00 00 0 00 Selva de Mar, la
Entitat singular 171886 00 03 8 00 Selva de Mar, la - 105 90 195
Nucli 171886 00 03 8 01 Selva de Mar, la - 99 85 184
Disseminat 171886 00 03 8 99 Disseminat de la Selva de Mar - 6 5 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171886 01 Fàbrega, la Caseria
Unitat població 171886 02 Quindals, els Caseria
Unitat població 171886 03 Selva de Mar, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171886 Selva de Mar
  • Després: 171886 Selva de Mar, la
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,10 km² 48 m
  • Després: 7,19 km² 48 m