Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 455 m
Població (a 01-01-2020) 177 h
Litoral No
Capital Biosca
Distància -
Codi ajuntament 2505570005

Divisió territorial postal

  • 25752
  • 25753

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250557 00 00 0 00 Biosca
Entitat singular 250557 00 01 7 00 Biosca - 68 61 129
Nucli 250557 00 01 7 01 Biosca - 46 37 83
Disseminat 250557 00 01 7 99 Disseminat de Biosca - 22 24 46
Entitat singular 250557 00 02 2 00 Lloberola - 26 22 48
Disseminat 250557 00 02 2 99 Lloberola -Disseminat- - 26 22 48
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250557 01 Biosca Població
Unitat població 250557 02 Lloberola Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,30 km² 455 m
  • Després: 66,21 km² 455 m
2017-02-02 Alteració límits municipals
  • Abans: 66,21 km²
  • Després: - km²