Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 61,85 km²
Altitud 1294 m
Població (a 01-01-2020) 108 h
Litoral No
Capital Burg
Distància -
Codi ajuntament 2508990004

Divisió territorial postal

  • 25595

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250899 00 00 0 00 Farrera
Entitat singular 250899 00 01 7 00 Alendo - 2 3 5
Disseminat 250899 00 01 7 99 Alendo -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 250899 00 02 2 00 Burg - 19 12 31
Nucli 250899 00 02 2 01 Burg - 19 12 31
Entitat singular 250899 00 03 8 00 Farrera - 21 9 30
Nucli 250899 00 03 8 01 Farrera - 19 9 28
Disseminat 250899 00 03 8 99 Disseminat de Farrera - 2 0 2
Entitat singular 250899 00 04 3 00 Glorieta - 1 0 1
Disseminat 250899 00 04 3 99 Glorieta -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 250899 00 05 6 00 Mallolís - 3 1 4
Nucli 250899 00 05 6 01 Mallolís - 3 1 4
Entitat singular 250899 00 06 9 00 Montesclado - 17 20 37
Nucli 250899 00 06 9 01 Montesclado - 17 20 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250899 01 Alendo Població
Unitat població 250899 02 Burg Població
Unitat població 250899 03 Farrera Població
Unitat població 250899 04 Glorieta Població
Unitat població 250899 05 Mallolís Població
Unitat població 250899 06 Montesclado Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 63,50 km² 1362 m
  • Després: 61,85 km² 1294 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran