Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,55 km²
Altitud 455 m
Població (a 01-01-2020) 203 h
Litoral No
Capital Foradada
Distància -
Codi ajuntament 2509460009

Divisió territorial postal

  • 25737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250946 00 00 0 00 Foradada
Entitat singular 250946 00 01 7 00 Foradada - 38 24 62
Nucli 250946 00 01 7 01 Foradada - 36 21 57
Disseminat 250946 00 01 7 99 Disseminat de Foradada - 2 3 5
Entitat singular 250946 00 02 2 00 Marcovau - 3 3 6
Nucli 250946 00 02 2 01 Marcovau - 3 2 5
Disseminat 250946 00 02 2 99 Disseminat de Marcovau - 0 1 1
Entitat singular 250946 00 03 8 00 Montsonís - 65 25 90
Nucli 250946 00 03 8 01 Montsonís - 17 15 32
Disseminat 250946 00 03 8 99 Disseminat de Montsonís - 48 10 58
Entitat singular 250946 00 04 3 00 Rubió de Dalt - 13 10 23
Nucli 250946 00 04 3 01 Rubió de Dalt - 13 10 23
Entitat singular 250946 00 05 6 00 Rubió de Baix - 4 5 9
Disseminat 250946 00 05 6 99 Rubió de Baix -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 250946 00 06 9 00 Rubió del Mig - 9 4 13
Nucli 250946 00 06 9 01 Rubió del Mig - 9 4 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250946 01 Foradada Població
Unitat població 250946 02 Marcovau Població
Unitat població 250946 03 Montsonís Població
Unitat població 250946 04 Rubió de Baix Població
Unitat població 250946 05 Rubió de Dalt Població
Unitat població 250946 06 Rubió del Mig Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,70 km² 455 m
  • Després: 28,55 km² 455 m