Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,47 km²
Altitud 689 m
Població (a 01-01-2020) 187 h
Litoral No
Capital Montoliu de Segarra
Distància -
Codi ajuntament 2514100000

Divisió territorial postal

  • 25217

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251410 00 00 0 00 Montoliu de Segarra
Entitat singular 251410 00 01 7 00 Ametlla de Segarra, l' - 16 10 26
Nucli 251410 00 01 7 01 Ametlla de Segarra, l' - 16 10 26
Entitat singular 251410 00 02 2 00 Cabestany - 9 10 19
Nucli 251410 00 02 2 01 Cabestany - 9 10 19
Disseminat 251410 00 02 2 99 Disseminat de Cabestany - 0 0 0
Entitat singular 251410 00 03 8 00 Guàrdia Lada, la - 37 31 68
Nucli 251410 00 03 8 01 Guàrdia Lada, la - 30 28 58
Disseminat 251410 00 03 8 99 Disseminat de la Guàrdia Lada - 7 3 10
Entitat singular 251410 00 04 3 00 Montoliu de Segarra - 22 20 42
Nucli 251410 00 04 3 01 Montoliu de Segarra - 22 20 42
Entitat singular 251410 00 05 6 00 Vilagrasseta - 18 14 32
Nucli 251410 00 05 6 01 Vilagrasseta - 17 14 31
Disseminat 251410 00 05 6 99 Disseminat de Vilagrasseta - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251410 01 Ametlla de Segarra, l' Població
Unitat població 251410 02 Cabestany Població
Unitat població 251410 03 Guàrdia Lada, la Població
Unitat població 251410 04 Montoliu de Segarra Població
Unitat població 251410 05 Vilagrasseta Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-08-10 Canvi de nom
  • Abans: 251410 Montoliu de Cervera
  • Després: 251410 Montoliu de Segarra
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,40 km² 689 m
  • Després: 29,47 km² 689 m