Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 18,95 km²
Altitud 528 m
Població (a 01-01-2020) 171 h
Litoral No
Capital Oluges, les
Distància -
Codi ajuntament 2515220002

Divisió territorial postal

  • 25214

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251522 00 00 0 00 Oluges, les
Entitat singular 251522 00 01 7 00 Montfalcó Murallat - 10 14 24
Nucli 251522 00 01 7 01 Montfalcó Murallat - 3 4 7
Disseminat 251522 00 01 7 99 Disseminat de Montfalcó Murallat - 7 10 17
Entitat singular 251522 00 02 2 00 Oluges, les - 62 57 119
Nucli 251522 00 02 2 01 Oluges, les - 55 48 103
Disseminat 251522 00 02 2 99 Disseminat de les Oluges - 7 9 16
Entitat singular 251522 00 03 8 00 Santa Fe - 18 10 28
Nucli 251522 00 03 8 01 Santa Fe - 16 8 24
Disseminat 251522 00 03 8 99 Disseminat de Santa Fe - 2 2 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251522 01 Montfalcó Murallat Llogarret
Unitat població 251522 02 Oluges, les Població
Unitat població 251522 03 Santa Fe Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-17 Canvi de nom
  • Abans: 251522 Olujas Altas y Bajas
  • Després: 251522 Oluges, les
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,20 km² 528 m
  • Després: 18,95 km² 528 m