Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 9,85 km²
Altitud 334 m
Població (a 01-01-2020) 278 h
Litoral No
Capital Puiggròs
Distància -
Codi ajuntament 2518040003

Divisió territorial postal

  • 25420

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251804 00 00 0 00 Puiggròs
Entitat singular 251804 00 01 7 00 Puiggròs - 142 136 278
Nucli 251804 00 01 7 01 Puiggròs - 118 124 242
Disseminat 251804 00 01 7 99 Disseminat de Puiggròs - 24 12 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251804 01 Puiggròs Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251804 Puig-Grós
  • Després: 251804 Puiggròs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,90 km² 334 m
  • Després: 9,85 km² 334 m