Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 32,99 km²
Altitud 409 m
Població (a 01-01-2020) 379 h
Litoral No
Capital Sanaüja
Distància -
Codi ajuntament 2519190004

Divisió territorial postal

  • 25753

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251919 00 00 0 00 Sanaüja
Entitat singular 251919 00 01 7 00 Sanaüja - 198 181 379
Nucli 251919 00 01 7 01 Sanaüja - 173 156 329
Disseminat 251919 00 01 7 99 Disseminat de Sanaüja - 25 25 50
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251919 01 Sanaüja Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251919 Sanahuja
  • Després: 251919 Sanaüja
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,70 km² 409 m
  • Després: 32,99 km² 409 m