Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,58 km²
Altitud 641 m
Població (a 01-01-2020) 487 h
Litoral No
Capital Sant Ramon
Distància -
Codi ajuntament 2519450006

Divisió territorial postal

  • 25215
  • 25216

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251945 00 00 0 00 Sant Ramon
Entitat singular 251945 00 01 7 00 Gospí - 19 23 42
Nucli 251945 00 01 7 01 Gospí - 12 15 27
Disseminat 251945 00 01 7 99 Disseminat de Gospí - 7 8 15
Entitat singular 251945 00 02 2 00 Portell - 43 42 85
Nucli 251945 00 02 2 01 Portell - 22 22 44
Disseminat 251945 00 02 2 99 Disseminat de Portell - 21 20 41
Entitat singular 251945 00 03 8 00 Sant Ramon - 182 157 339
Nucli 251945 00 03 8 01 Sant Ramon - 182 157 339
Entitat singular 251945 00 04 3 00 Viver de Segarra - 15 6 21
Nucli 251945 00 04 3 01 Viver de Segarra - 15 6 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251945 01 Gospí Llogarret
Unitat població 251945 02 Portell Població
Unitat població 251945 03 Sant Ramon Població
Unitat població 251945 04 Viver de Segarra Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251945 San Ramón
  • Després: 251945 Sant Ramon
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,70 km² 641 m
  • Després: 18,58 km² 641 m