Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,96 km²
Altitud 196 m
Població (a 01-01-2020) 1077 h
Litoral No
Capital Botarell
Distància -
Codi ajuntament 4303320002

Divisió territorial postal

  • 43772

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430332 00 00 0 00 Botarell
Entitat singular 430332 00 01 7 00 Botarell - 540 517 1057
Nucli 430332 00 01 7 01 Botarell - 475 477 952
Disseminat 430332 00 01 7 99 Disseminat de Botarell - 65 40 105
Entitat singular 430332 00 02 2 00 Costes, les - 12 8 20
Nucli 430332 00 02 2 01 Costes, les - 12 8 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430332 01 Botarell Població
Unitat població 430332 02 Costes, les Urbanització
Unitat població 430332 03 Sort, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,00 km² 196 m
  • Després: 11,96 km² 196 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat